Avtalevilkår for nettbaserte løsninger

1. Innledning

Disse avtalevilkårene (AV) regulerer bruk av avtalt programvare og helt eller delvis integrerte Tilleggstjenester, sammen kalt Løsningene i fortsettelsen. Løsningene leveres av Birdai Systems AS (Leverandøren), eller av Leverandørens betrodde samarbeidspartnere. Kunden kjøper tilgang til Løsningene direkte fra Leverandøren. AV gjelder mellom Leverandøren og Kunden og regulerer Leverandørens plikter overfor Kunden og Kundens plikter ovenfor Leverandøren

 • I AV forekommer begreper med innledende stor forbokstav (versal). I de tilfellene begrepene ikke defineres direkte i teksten, kan de gjenfinnes i punkt 21 nedenfor.
 • Ved å ta i bruk SBS365 har Kunden akseptert AV og de generelle betingelsene ved bruk av nettbaserte løsninger.

2. Abonnementsavtale

Løsningene leveres som «Software as a Service» (SaaS), der Kunden kjøper et abonnement på Løsningene som gjøres tilgjengelig online. Ved kjøp av abonnement får Kunden tilgang til Løsningene og retten til å bruke dem på den måten som framgår av Avtalen og AV. Alle deler av Løsningene reguleres av AV, inklusive deler som legges til, kjøpes i tillegg, eller tas i bruk på et senere tidspunkt.

Kunden får en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Løsningene i samsvar med AV for Kundens interne forretningsvirksomhet mot betaling av priser i henhold til prislisten i Avtalens Bilag 3 som gjelder ved avtaletidspunktet. Betaling av priser ifølge avtalen og etterfølgelse av AV er en nødvendig forutsetning for retten til å bruke Løsningene.

Løsningene leveres ifølge avtalen. Retten til å bruke Løsningene er ikke avhengig av noen spesiell versjon av Løsningene eller funksjon på et spesielt tidspunkt, men gir tilgang til og rett til å bruke Løsningene slik de leveres på avtaletidspunktet. Leveransen av Løsningene er ikke avhengig av utvikling av fremtidige versjoner eller funksjonaliteter, og er heller ikke avhengig av publikasjoner, materiale eller kommentarer angående dette som gjøres av eller for Leverandøren.

Leverandøren forbeholder seg retten til å levere Løsningene fra et annet land.

Leverandøren forbeholder seg retten til på eget initiativ å gjøre forbedringer, tillegg og endringer, ta bort eller legge til funksjonalitet eller å korrigere feil eller mangler i Løsningene. Endringer av funksjonalitet skal ikke hindre Kunden i å utføre kjerneoppgaver slik Løsningen ble tiltenkt.

Leverandøren forbeholder seg retten til med 60 dagers varsel å endre vilkårene i AV samt øvrige vilkår for leveranse av Løsningene. Om Kunden ikke aksepterer en slik endring, kan abonnementet av Løsningene sies opp i samsvar med punkt 9 i AV. Kunden har i slikt tilfelle rett til en proporsjonal tilbakebetaling av forhåndsbetalte avgifter som på denne måten ikke har blitt benyttet av Kunden.

Leverandøren har rett til å leie inn underleverandører for å oppfylle Leverandøren sitt ansvar ifølge Avtalen. Leverandøren har ansvar for gjennomføring av avtaleforpliktelsene som gjøres av underleverandører, på samme måte som om de hadde vært utført av Leverandøren selv.

Ved kansellering av ordre etter at avtalen er inngått, forbeholder Leverandøren seg retten til å fakturere de faktiske kostnadene samt 25 % av startavgiften og abonnementsavgiften de første 6 månedene.

Kunden har ikke under noen omstendigheter rett til å overføre eller overlate, helt eller delvis, noen lisens for Løsningene til tredje part (inkludert, men ikke begrenset til ved fusjoner og fisjoner, konkurser, endring av eierforhold eller kontroll, eller til tilknyttede bedrifter) om ikke skriftlig godkjenning innhentes fra Leverandøren før dette skjer.

3. Bruksrett

Når Kunden har kjøpt et abonnement av Løsningene og akseptert AV, får Kunden rett til å bruke Løsningene i abonnementstiden for så mange brukere som Kunden har registrert og kjøpt abonnement for. Kunden kan valgfritt kjøpe rett til at flere Brukere kan bruke Løsningene, eller rett til å bruke helt eller delvis integrerte Tilleggstjenester ifølge den prisliste og avtale som til enhver tid er gyldig.

Bare Brukere med et betalt og gyldig abonnement har rett til å bruke Løsningene. Brukerlisenser gis til navngitte og personlige brukere. Brukerkontoen opprettes og administreres av Kunden. Brukerlisenser kan ikke deles eller brukes av flere enn en (1) Bruker, men Kunden kan fritt overføre en brukerlisens fra en Bruker til en annen. Leverandøren forbeholder seg retten til å kontrollere antallet brukerlisenser som benyttes.

Hver Bruker er ansvarlig for konfidensialiteten og at påloggingsdata og annen kontoinformasjon til enhver tid er korrekt. Kunden og/eller Brukeren skal informere Leverandøren umiddelbart ved mistanke om bruk av uriktige påloggingsdata.

Kunden er klar over at bruk av Tjenesten forutsetter tilgang til programvare, utstyr og kommunikasjonstjenester som kreves for å bruke Løsningene. Disse opplyses av Leverandøren på forespørsel.

Brukere skal ikke overføre datavirus, dataormer eller skadelige koder av noe slag til Løsningene eller ved å bruke Løsningene. Løsningene kan ikke brukes til lovstridige eller utilbørlige formål. Brukere skal ikke bryte relevante lover og regler, inkludert, men ikke utelukkende lov om opphavsrett eller overføring av støtende, truende, krenkende, ærekrenkende eller andre former for støtende data til Løsningene.

4. Oppstart og drift av Løsningene

Leverandøren skal levere Løsningene til Kunden fra og med lisensens oppstartsdag. Dette skjer ved at Kunden har godkjent løsningen i henhold til testscript og fått påloggingsinformasjon og/eller eventuelle andre anvisninger. Oppstartsdag inntrer når Leverandøren har tilgjengeliggjort nødvendig påloggingsinformasjon og andre anvisninger som gjør at Kunden kan bruke Løsningene uten ytterligere krav om særlig godkjenning fra Kunden. Tilleggstjenester og integrasjoner kan gjøres tilgjengelige ved et separat tidspunkt. Kunden plikter å ha på plass anviste lisenser på eget serverområde og ha tildelt anviste rettigheter til en SBS-Administratorbruker i anviste grupper. Det er Kundens ansvar til enhver til å ha nødvendige brukerlisenser med rett nivå for eget Microsoft 365 miljø. SBS 365 krever minimum Microsoft 265 Business Basic. (MS) lisenser medfører en tilleggskostnad og må velges i forhold til den funksjonalitet som dekkes av lisensen. Utvidet funksjonalitet krever en Premium lisens. Se Microsoft lisenstyper for mer informasjon.

5. Databehandling og integritet

Disse Vilkårene er utformet for å sikre partenes etterlevelse av artikkel 28 nummer 3 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen).
I henhold til GDPR skal en «Databehandleravtale» opprettes mellom partene for å håndtere databehandlingen. En egen Databehandleravtale er ikke nødvendig her. Kundens data ligger på Kundens SharePoint område (tenant) i et EU land og presenteres gjennom SBS365 (løsningene) som også installeres på Kundens Tenant. Leverandøren har verken tilgang til eller skal behandle data på vegne av Kunden. Informasjon vedrørende Kundens bruk av Løsningene og Leverandørens bruk av Kundens informasjon, er integrert i dette dokument om Allmenne Vilkår (AV) og dekkes av punktene under (a-f).

a) Behandling av personopplysninger

Kundens bruk av Løsningene vil innebære at personopplysninger legges inn av Kundens ansatte og presenteres i løsningene levert av Leverandøren. Disse personopplysningene og tilgang til disse er strengt regulert av tilgangsstyring og sikkerhet gjennom grupper. Det er Kunden som internt bestemmer hvem som skal behandle disse opplysningene. Data av personsensitiv karakter flyttes ikke ut av Kundens tenant.

b) Kundens data

Kunden har alle rettigheter til Kundens data og Leverandøren har ingen rettigheter utover det som er spesifisert i AV, til Kundens data eller deler av data. Leverandøren har rett til å under avtaleperioden bruke nødvendige deler av Kundens data for å levere Løsningene til Kunden.

c) Innsamling av informasjon

Leverandøren kan samle inn informasjon fra bruk av Løsningene via automatiserte dataverktøy. Leverandøren vil samle inn og bruke slik informasjon med hensikt om å sikre, vedlikeholde og forbedre produkter og tjenester, samt for statistikk, analyser og drift av løsningene.

d) Innsamling og presentasjon av identifikasjonsdata

Kunden samtykker herved at Leverandøren får samle inn, vise og overføre Kundens identifikasjonsdata og profilinformasjon til Leverandøren sin database og dele informasjonen til andre. Dersom Kunden ikke ønsker å være registrert i Leverandøren sine databaser skal Kunden kontakte Leverandøren.

e) Informasjonssikkerhet

Kunden har gitt leverandøren rettigheter til en administratorbruker på sin tenant for å kunne installere, oppdatere og drive support. Denne brukeren har ikke tilgang til sensitiv data. Leverandøren har egen sikkerhetspolicy og instruks for å beskytte tilgang til denne brukeren samt signerte taushetserklæringer for alle involverte

Om ikke annet angis i denne AV, kommer ikke Leverandøren selge, leie, leie ut eller på annen måte gjøre samlet data tilgjengelig for tredje part, utenom følgende situasjoner;

 • for å følge lov, forordning, eller forskrift eller for å svare på forespørsler fra politi eller myndighet, som en domstols-beslutning, beslutning eller forelegg
 • for å undersøke eller forhindre sikkerhetstrussel eller bedrageri
 • for det tilfelle omorganisering, fusjon, salg eller kjøp av hele eller deler av Leverandøren, da personlig informasjon kan avsløres som en del av omorganisering eller sammenslåing eller til faktiske og fremtidige kjøpere. Leverandøren vil i samtlige slike tilfeller sikre at slike parter vil etterleve de vilkår som følger i avtalen, og gi beskjed om at informasjon er utlevert.

f) Opplysningsplikt og sletting

Løsningen inneholder oversikter over alle personopplysninger som er registrert, slik at den registrertes rett til innsyn kan ivaretas. Likeledes kan retten til sletting, begrenset behandling, protestering etc. utføres. Kunden vil også etter opphør av bruk av løsningene sitte med all data slik at det ovennevnte fremdeles kan gjennomføres.

Se: https://www.birdai.no/gdpr for informasjon om Leverandøren og personvernerklæring.

6. Pris og fakturering

Om ingenting annet angis i Avtalen, følger avgifter og faktureringsperioder for Løsningenes priser i hht. Generell avtaletekst og Bilag 3 i Avtalen og lisenspriser som fremkommer i dette dokumentet.

Kunden kan når som helst øke eller fjerne antallet brukere. Ønskes bistand kan dette utføres mot gjeldende prisliste. Kompensasjon regnes etterskuddsvis ut fra antall navngitte bruker per kalendermåned.

7. Avtaleperiode og oppsigelse

Abonnementet gjelder fra og med Oppstartdagen. Om ingenting annet angis i Avtalen, gjelder Avtalen i tolv (12) måneder (bindingstid), deretter forlenges perioden automatisk (12) måneder av gangen.
Kunden kan etter bindingstid si opp avtalen med seksti (60) dagers varsel til Leverandøren

Oppsigelse av denne Avtalen, skal skje skriftlig og gjelder fra 1. dag i påfølgende kalendermåned. Eventuelle avgifter som er lagt ut på forskudd, tilbakebetales ikke.

Kunden har ansvar for å ta vare på den elektroniske kvitteringen på oppsagt avtale, som alltid sendes til Kunden via e-post.

Ved oppsigelse av abonnementet sperres Kundens tilgang til Løsningene etter den siste aktive dagen for abonnementsavtalen. Denne dato blir informert tilbake til kunden ved oppsigelse. Kunden har ansvar for å ta vare på den elektroniske kvitteringen på oppsagt avtale, som alltid sendes til Kunden via e-post.

Oppsagt abonnementsavtale kan nytegnes. Nytegnet avtale innebærer automatisk en ny bindingstid på 12 måneder.

8. Opphør av avtale før tiden

Leverandøren kan si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden unnlater å betale avgifter, er insolvent, er slått konkurs eller av annen grunn ikke kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, eller om Kunden vesentlig bryter denne Avtalen. Leverandøren har da rett til å stenge av Løsningene fullstendig med umiddelbar virkning.

9. Tilgjengelighet

Leverandøren skal sørge for en sikker leveranse av Løsningene til Kunden. Løsningene er normalt tilgjengelige via internett 24/7. Leverandøren (og de leverandører som er godkjent) har rett til å gjøre tiltak som påvirker den nevnte tilgjengeligheten dersom Leverandøren anser det nødvendig av tekniske grunner, service-, drifts- eller sikkerhetsrelaterte grunner. Planlagte driftsavbrudd på grunn av systemvedlikehold meddeles Kundens kontaktperson eller gjennom løsningen i forveien.

Ikke-planlagte driftsstopp kan forekomme. I den grad Leverandøren er ansvarlig for og kan påvirke slike driftsstopp, skal Leverandøren utbedre feilen så raskt som mulig.

10. Sikkerhet

Leverandøren vil så langt mulig levere sikre og pålitelige tjenester, og streber etter til enhver tid å levere adekvate administrative, fysiske og tekniske sikkerhetsløsninger for å sikre at Kundens Data er i trygg forvaring.

11. Support

Leverandøren utvikler hele tiden sine produkter for at Kundene skal ha tilgang til en så god programvare som mulig.

 • Abonnementet sikrer at Kunden har tilgang til de siste versjonene av programvaren, og dessuten rett til hjelp og support.
 • Supportavtale er obligatorisk og gir rett til administratorsupport som gjelder brukerproblemer med produktet. Support gis til den hos Kunden som er valgt til administrator / supportpunkt i vedlegg 7.
 • Om ikke noe annet er avtalt, leverer Leverandøren produktsupport via internett, e-post og telefon mandag til fredag 08.00–16.00. Supportspørsmål via e-post besvares normalt senest den nærmeste påfølgende arbeidsdag. Se ellers SLA beskrivelser i vedlegg 7.
 • Med support menes hjelp ved brukerproblemer med standardprodukter fra Leverandøren sitt produktsortiment.
 • Support for Kundetilpasninger gis innenfor garantitiden på 3 måneder, deretter håndteres Kundetilpasninger etter en løpende konsulentkostnad. Hva som anses å være Kundetilpasninger, framgår av Avtalen.

I Leverandøren sine  plikter inngår ikke å gi instruksjoner eller opplæring til Brukeren dersom nødvendig informasjon finnes i Løsningenes hjelpetekster, flytskjemaer på internett eller i andre medier, å gjøre kundespesifikke tilpasninger i Løsningene, avhjelpe feil som har oppstått på grunn av modifisering utført av andre enn Leverandøren  personale, hardhendt eller feilaktig håndtering, retting av feil som er forårsaket av produkt eller tjeneste fra tredjepart som har blitt koblet til Løsningene, eller retting av feil som har oppstått på grunn av feil i Kundens tekniske utstyr eller feil forårsaket av datavirus eller skadelige koder av enhver art utenfor Leverandøren  kontroll. Videre har Leverandøren ingen plikter til å rette feil i nettverk, operativsystemer eller annen programvare som er levert av tredjepart. Support inkluderer med andre ord ikke Windows, MS Office, skrivere eller
e-postprogramvare mm.

All innsats fra Leverandøren side skal stå i rimelig forhold til abonnementsavgiften.

12. Immaterielle rettigheter

 • Leverandøren – eller deres lisensgivere – er eneinnehavere av alle immaterielle rettigheter (IPR) forbundet med Løsningene. IPR omfatter, men er ikke begrenset til opphavsrett, patent, varemerker, firma, mønster og produktdesign, kildekode, databaser, bedriftsplaner og knowhow, uansett om det er registrert eller ikke. All dokumentasjon, inklusive manualer, brukerguider eller andre skrevne, elektroniske eller ikke-elektroniske beskrivelser av hvordan Løsningene er opprettet og brukes (Dokumentasjon) anses å være en del av Løsningene og er underlagt samme restriksjoner. All opphavsrett, varemerker, registrerte varemerker, produktnavn, firmaer eller logotyper som angis i Løsningene eller i tilslutning til Løsningene, er respektive eieres eiendom.
 • Leverandøren gjør ingen krav på immaterielle rettigheter eller opphavsrett av noe slag for Data eid av Kunden som overføres til Løsningene.
 • Om Leverandøren leverer produkter under lisens fra annen leverandør enn Leverandøren, gjelder den andre leverandørens lisensvilkår foran AV.
 • Tjenesten kan være integrert med applikasjoner, nettsteder og tjenester fra tredjepart («Tredjepartsapplikasjoner») i den hensikt å gjøre innhold, produkter og/eller tjenester tilgjengelige for Brukeren. Disse Tredjepartsapplikasjonene kan ha egne brukervilkår og integritetspolicyer, og bruken av slike Tredjepartsapplikasjoner styres av og er underlagt slike vilkår og integritetspolicyer. Leverandøren står ikke bak og tar ikke ansvar for oppførsel, funksjoner eller innhold i noen Tredjepartsapplikasjon eller for noen transaksjon som brukeren eventuelt inngår med leverandøren av en slik Tredjepartsapplikasjon.
 • Om Kunden bryter med rettighetene i Leverandøren eller tredjeparts IPR, eller bruker Løsningene på en måte som strider med AV, skal Kunden betale erstatning som tilsvarer Leverandøren totale tap, eller dersom det er høyere, den høyeste abonnementsavgift for fem år for å erstatte brudd på lisensbestemmelser eller den virkelige skaden. Kunden er innforstått med at Leverandøren kan rammes av uerstattelig skade ved brudd eller skade på IPR, og at Leverandøren eller deres lisensgivere skal ha rett til å benytte seg av alle rimelige tiltak for å beskytte sine kommersielle interesser og sin eiendom, inklusive alle tiltak som er mulige ifølge loven. Tilsvarende skal gjelde om Kunden har eller har forsøkt å få tak i informasjon eller data som Kunden ikke har rett til ifølge AV.

13. Erstatning

Leverandøren skal beskytte Kunden mot krav eller prosesser der en tredjepart har framsatt krav om at Kundens bruk av Løsningene ifølge AV er i strid med eller krenker tredjemanns patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet. Kunden skal umiddelbart gi beskjed til Leverandøren om slike krav. Leverandøren skal, i den utstrekning Leverandøren er ansvarlig, holde Kunden skadesløs for alle kostnader, avgifter, skader, utgifter eller tap som rammer Kunden ifølge et i domstol fastsatt forlik eller domsslutning, inklusive advokatkostnader, forutsatt at Kunden samarbeider med Leverandøren på Leverandøren sin bekostning, og at Leverandøren får full kontroll over den rettslige prosessen og/eller forliket, og at forliket fritar Kunden fra alt ansvar.

Leverandøren kan etter eget valg (i) modifisere Løsningene, slik at de ikke lenger er i konflikt med tredjemanns rettigheter, (ii) erstatte Løsningene med en funksjonalitet som tilsvarer Løsningene, (iii) innhente en lisens for Kundens fortsatte bruk av Løsningene, eller (iv) avslutte Kundens Konto for Løsningene mot en tilbakebetaling av hver abonnementsavgift som er innbetalt på forskudd for Lisensperioder som overskrider dagen perioden opphører. Kunden har ikke rett til å gjøre noen andre krav gjeldende i disse tilfeller.

Det som angis ovenfor, skal ikke gjøres gjeldende dersom Løsningene har blitt brukt i strid med Avtalen eller AV, eller dersom krav oppstår på grunn av modifisering, integrering eller kundetilpasning av Løsningene som ikke er utført av Leverandøren.

Kunden skal beskytte Leverandøren mot krav eller prosesser der en tredjepart har framsatt krav med begrunnelse i at Kundens Data eller bruk av Løsningene er i strid med Avtalen eller AV, er i strid med eller krenker tredjemanns patent, opphavsrett eller annen immateriell rettighet, eller er i strid med gjeldende lovgivning. Leverandøren skal umiddelbart gi beskjed til Kunden om alle slike krav. Kunden skal tilbakebetale Leverandøren for alle kostnader, avgifter, skader, utgifter eller tap som rammer Leverandøren i samsvar med et stadfestet forlik eller domsbeslutning fra en domstol, inklusive advokatkostnader, forutsatt at Leverandøren samarbeider med Kunden på Kundens bekostning og gir Kunden full kontroll over den rettslige prosessen og/eller forliket, og at forliket fritar Leverandøren fra alt ansvar.

14. Konfidensialitet

Hver part forplikter seg til ikke å oppgi informasjon som kan være å betrakte som bedrifts- eller yrkeshemmeligheter, eller som etter loven omfattes av konfidensialitetserklæring («Konfidensiell informasjon») til tredjemann uten motpartens skriftlige tillatelse.

Partene er ansvarlig for sine respektive ansattes og konsulenters etterlevelse av disse bestemmelsene, og skal gjennom avtale eller andre egnede tiltak se til at Avtalens konfidensialitet ivaretas.

Partenes konfidensialitetsansvar i henhold til Avtalen gjelder i avtaletiden samt en periode på fem (5) år etter at avtalen har opphørt.

15. Garanti og garantibegrensning

Leverandøren garanterer at Løsningene i hovedsak vil fungere som beskrevet. Kunden og Leverandøren er enige om at Løsningene og leveransen av disse ikke er fullstendig frie for feil, og at forbedring av Løsningene er en pågående prosess. Kunden er enig i at Løsningene er levert i avtalt utførelse, og at de kan brukes på Kundens egen risiko.

Leverandøren garanterer ikke at Tjenesten oppfyller Kundens krav, at de fungerer korrekt med Kundens valg av utstyr, system eller innstillinger, og heller ikke at den ikke avbrytes eller er fri for feil. Kunden er ansvarlig for at utstyr og tredjepartsprogram, som nettlesere, PDF-lesere, toolbars, antivirusprogram samt brannmurer er korrekt installerte og tillater trafikk mot nettsider anvist av Leverandøren. Videre skal det noteres at bruk av internett for å benytte Løsningene verken installeres, vedlikeholdes eller etableres av Leverandøren, og at Leverandøren ikke har kontroll over internett. Leverandøren er ikke ansvarlig for avbrudd eller forstyrrelser i driften av noen del av internett og har heller ikke ansvar for en eventuell regulering av internett. Leverandøren skal gjøre alle rimelige tiltak som anses som passende for å reparere og unngå slike hendelser, dog garanterer ikke Leverandøren for at ikke avbrudd kan finne sted. Leverandøren er ikke ansvarlig for kvaliteten på internettjenester eller hvordan internettleverandører utfører sine tjenester.

Om Løsningene ikke fungerer i samsvar med ovennevnte begrensede garanti, skal Leverandøren korrigere alle konstaterte feil eller mangler i Løsningene på egen bekostning. Leverandøren reparerer raskest mulig meldte feil i Løsningene som på alvorlig måte påvirker funksjonen i Løsningene. Leverandøren forbeholder seg likevel retten til å avgjøre når og hvordan en feil skal rettes, samt når og hvordan et tiltak skal utføres. Leverandøren reparerer feil som ikke påvirker Kundens bruk av Løsningene og/eller Løsningenes funksjon på en alvorlig måte tidligst ved neste offisielle versjon av Løsningene.

Løsningene leveres i avtalt utførelse og omfang, og verken Leverandøren eller noen av deres lisensgivere gir noen garanti, verken konkret eller underforstått, omkring sluttbruk eller kapasitet for systemintegrasjon.

Lenker til nettsider som ikke eies eller kontrolleres av Leverandøren, som fremkommer i Løsningene eller logisk påfølgende nettsider eller Dokumentasjon, gjøres tilgjengelig av bekvemmelighetshensyn. Leverandøren er ikke ansvarlig for slike nettsider.

Om noen del av Avtalen eller AV finnes å være ulovlig, helt eller delvis, skal dette ikke påvirke lovligheten av de øvrige bestemmelsene. Den aktuelle bestemmelsen skal i slike tilfeller erstattes med en bestemmelse som, så langt mulig, ivaretar hensikten i den opprinnelige bestemmelsen.

16. Ansvarsbegrensning

Leverandøren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for innholdet i eller eiendomsretten til Data.

Leverandøren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen instruksjoner for Databehandling eller andre tiltak som utføres av Kundens Brukere.

Om Leverandøren  holdes ansvarlig for betaling av erstatning til Kunden som et resultat av et brudd på plikter som følger av AV, skal slik erstatning under ingen omstendigheter inneholde erstatning for indirekte tap eller følgeskade eller skademål av noe slag som følger av eller er et resultat av slikt avtalebrudd, inkludert, men ikke utelukkende all tap av Data, tap av produksjon, tap av inntekt eller gevinst eller tredjeparts krav eller myndighetsbeslutning, selv om Kunden har blitt informert om risikoen for slike skader. Leverandøren ansvar ifølge AV er begrenset til direkte skade, bortsett fra der annet følger av obligatorisk lov, eksempelvis det som gjelder skader forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett. Alle tilbakebetalinger og erstatninger for direkte skade samt direkte tap og kostnader i hver 12-måneders periode skal aldri overstige et beløp som tilsvarer 12 måneders Abonnementsavgifter for Løsningene i samme periode. Slik tilbakebetaling eller erstatning kan heller ikke overstige Grunnbeløpet i Folketrygden (G).

Verken Leverandøren eller Kunden skal være ansvarlige for forsinkelser eller avbrudd i sine forpliktelser som forårsakes av, eller springer ut fra, en force majeure-hendelse, slik som jordskjelv, opprør, arbeidskonflikter eller andre hendelser som på samme måte er utenfor Leverandøren eller Kundens kontroll.

Dersom lovgivning, forordninger eller forskrifter som berører Løsningene eller leveransen av disse, endres, eller ny lovgivning, forordning eller forskrift blir gjeldende etter at Tjenesten har blitt tilgjengeliggjort på markedet, som hindrer Leverandøren fra å oppfylle instruksjoner fra Kunden eller Leverandøren plikter ifølge AV, og/eller som krever at Tjenesten stenges ned, helt eller delvis, for en viss tid eller på ubestemt tid, skal det anses å utgjøre en force majeure-hendelse. Leverandøren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for en slik force majeure-hendelse. Kunden får i slike tilfeller erstatning for Abonnementsavgift betalt på forskudd for Tjenester som påvirkes fra den måneden som følger avstengningen av Tjenesten, der dette skyldes force majeure-hendelsen. Utover dette har Kunden ikke rett til å framsette ytterligere krav overfor Leverandøren.

Selv om Leverandøren vil vise tilbørlig omtanke for å sikre overføringer av informasjon mellom Kunden og Løsningene, er Kunden enig i at internett er et åpent system, og at Leverandøren ikke kan garantere, og heller ikke garanterer, at tredjepart ikke kan komme i besittelse av eller endre Data eller Overføringen av disse. Leverandøren har intet ansvar for denne typen utilsiktet misbruk, avsløring eller tap av Data.

17. Lovvalg og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter skal i sin helhet reguleres av norsk lov. Tvister angående tolkning av AV eller bruk av Løsningene skal partene forsøke å løse gjennom avtaler i minnelighet. Om tvisten ikke kan løses på denne måten, skal tvisten løses gjennom voldgift i henhold til lov om voldgift i Stavanger Tingrett.

18. Feilaktig bruk av Tjenesten

Det er iht. lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv §15 ikke tillatt å sende epost-markedsføring til privatpersoner uten forutgående samtykke fra den enkelte om få slike markedsføringshenvendelser fra bedrifter og organisasjoner, eller en representant for bedrifter og organisasjoner. I tillegg gjelder ehandelslovens § 9 om blant annet at ved elektronisk markedsføring skal det fremgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av. Sendes uanmodet markedsføring ved hjelp av elektronisk post, skal det fremgå at meldingene inneholder markedsføring.

Loven gjelder ikke «bedrift/organisasjon til bedrift/organisasjon» (B2B). Til tross for at loven ikke omfatter B2B. er det en god regel å alltid bruke prinsippet for Opt-In for utsendelse av reklamemeldinger pr e-post.

Om Kundens feilaktige bruk av Tjenesten i form av SPAM leder til at Leverandøren sin IP-adresse for utsendelser svartlistes har Leverandøren rett til å umiddelbart stoppe ytterligere utsendelser fra Kunden frem til at saken er gjennomgått for å finne årsaken til svartelistingen.

Om Kundens feilaktige bruk også leder til at hosting-leverandørens IP-nummer for utsendelser svartlistes er Kunden skyldig å erstatte Leverandøren for alle de kostnader som oppstått for å skifte IP-nummer.

Om Kunden blir dømt i domstol eller får en anmerking av Forbrukerrådet for feilaktig bruk av Tjenesten har Leverandøren rett til å umiddelbart si opp denne avtalen uten tilbakebetaling av innbetalte engangsavgifter og leieavgifter.

Leverandøren tar ikke ansvar for, direkte eller indirekte, feilaktig bruk av Tjenesten og inkluderte moduler iht. dette punkt 19.

19. Definisjoner

 • Bruker: En fysisk person som typisk er ansatt hos Kunden, som av Kunden får rett til å bruke Tjenesten for Kundens egne interne bedriftsformål.
 • Brukerkonto: Felles begrep som omfatter Kundens Brukere, Data og annen informasjon som berører Kundens bruk av og tilgang til Løsningene.
 • Data: All data som overføres av Kunden til eller fra Tjenesten, når Kunden bruker Tjenesten i hensikt å behandles av Tjenesten.
 • Databehandling: Alle tiltak eller serier av tiltak eller annen bruk av Data av Leverandøren etter Kundens instruksjoner eller på annen måte i hensikt å levere Løsningene til Kunden.
 • Kunde: Den juridiske eller fysiske personen som spesifiseres på fakturaen fra Leverandøren, og som inngår i avtaler med Leverandøren basert på AV.
 • Oppstartsdag: Den dag da leveranser av Løsningene skal påbegynnes i henhold til hva som angis i Avtalen, ved at Leverandøren skaffer til veie innloggingsinformasjon eller andre anvisninger for at Kunden skal kunne ta del av Løsningene.

Tilleggstjeneste(r): Separate enkeltfunksjoner eller funksjonspakker som Kunden typisk kan bruke mot en særskilt avgift per transaksjon.